MWG: Cạnh tranh và sự “quan tâm” quá nhiều của Ban lãnh đạo đến giá cổ phiếu

Recommendation

Mặc dù kết thúc Q1/2019, doanh thu và lợi nhuận của MWG tiếp tục tăng trưởng, tương ứng 10% và 29% so với cùng kỳ.

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập

Thảo luận về bài viết này ở đây: https://govalue.vn/community/be-intelligent-investors/mwg-canh-tranh-va-su-quan-tam-qua-nhieu-cua-ban-lanh-dao-den-gia-co-phieu/

  •  
    84
    Shares
  • 78
  • 6
  •  

3 file excel phân tích & định giá

cổ phiếu (TEMPLATE)

FREE

1. Phân tích Dupont

2. Định giá cổ phiếu theo công thức Benjamin Graham

3. Định giá cổ phiếu theo phương pháp DCF

(Bỏ qua) Tôi không muốn nhận file!