Nhận định mới nhất của govalue

Cập nhật cổ phiếu:

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập

Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn có đã tài khoản? Đăng nhập

Hướng dẫn

Khuyến nghị của GoValue bao gồm những loại sau đây:

BUYBạn có thể mua ngay lập tức theo mức giá GoValue khuyến nghị.

Mức lợi nhuận kỳ vọng tối thiểu 30%.

HOLD/OBSERVENếu bạn chưa sở hữu cổ phiếu thì nên quan sát thêm và chờ đợi.

Nếu bạn đang sở hữu cổ phiếu thì tiếp tục nắm giữ hoặc giảm nhẹ 1 phần tỷ trọng.

Mức lợi nhuận kỳ vọng trong trường hợp này thấp hơn 30%, hoặc GoValue nhận thấy có nhiều rủi ro tiềm ẩn cần xem xét thêm.

SELLBạn nên bán ngay hoặc giảm mạnh tỷ trọng.

Cổ phiếu đang bị định giá quá cao hoặc GoValue nhận thấy có rủi ro lớn trong tương lai gần.

AVOIDBạn nên tránh cổ phiếu này.

Đây là những doanh nghiệp có chất lượng kém hoặc có dấu hiệu làm giả báo cáo tài chính

UNDER REVIEWĐây là những cổ phiếu GoValue đang thực hiện nghiên cứu và sắp được công bố.

Một số chú ý khi xem khuyến nghị:

Mỗi khuyến nghị sẽ đi kèm nghiên cứu cụ thể với hướng dẫn Mua, Bán, hoặc Nắm giữ. Ví dụ…

…và mức rủi ro kinh doanh, rủi ro thanh khoản và tỷ trọng tối đa nắm giữ trong danh mục:

Chú ý:

Review Price là giá cổ phiếu tại thời điểm khuyến nghị, CHƯA ĐIỀU CHỈNH cổ tức hoặc phát hành thêm cổ phiếu.

Current Price là giá cổ phiếu hiện tại, ĐÃ ĐIỀU CHỈNH cổ tức hoặc phát hành thêm cổ phiếu.

Nhiều trường hợp có Current Price < Review Price vì giá cổ phiếu bị điều chỉnh giảm do trả cổ tức, không phản ánh đầy đủ lợi nhuận từ khuyến nghị.