CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (Mã: HT1)

15.1
Price as at 06/08/2018
  • Buy
  • Hold
  • Sell

Overview

0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 file excel phân tích & định giá

cổ phiếu (TEMPLATE)

FREE

1. Phân tích Dupont

2. Định giá cổ phiếu theo công thức Benjamin Graham

3. Định giá cổ phiếu theo phương pháp DCF

(Bỏ qua) Tôi không muốn nhận file!