CTCP Bóng đèn Điện Quang (Mã: DQC)

19.8
Price as at 13/09/2018
  • Buy
  • Hold
  • Sell

Overview

2 thoughts on “CTCP Bóng đèn Điện Quang (Mã: DQC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 file excel phân tích & định giá

cổ phiếu (TEMPLATE)

FREE

1. Phân tích Dupont

2. Định giá cổ phiếu theo công thức Benjamin Graham

3. Định giá cổ phiếu theo phương pháp DCF

(Bỏ qua) Tôi không muốn nhận file!